اسکار آکنه

اسکار یا فرورفتگی های پوست: علت ها و درمان

آکنه های چرکی اگر به موقع درمان نشوند یا بیماری هایی مثل آبله مرغان می توانند باعث ایجاد فرورفتگی یا اسکار شوند. در این مقاله علت ها و راهکارها را مطالعه خواهید کرد

ادامه مطلب